หน้าหลัก / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / งานจราจร สภ.บางปะหัน

งานจราจร สภ.บางปะหัน
ได้รับข้อคิดเห็นจากประชาชน ถนนสายเอเชีย และ ถนนสาย347 บางจุด ไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่ติด ทำให้การใช้รถใช้ถนน ไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้

จึงได้รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ประสานแจ้งหมวดทางหลวงบางปะหัน และ แขวงทางหลวงอ่างทอง ทราบ เพื่อร่วมแก้ไข ต่อไป

การแก้ไข จุดดังกล่าว ดำเนินการ เรียบร้อย

**สร้างความสะดวก ความปลอดภัย ให้กับประชาชน ร่วมกัน ครับ**

ภาพก่อนการแก้ไข ถนนมีความมืดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ภาพหลังการแก้ไข

ภาพหลังการแก้ไข

แขวงทางหลวงบางปะหันและแขวงทางหลวงอ่างทาง ร่วมด้วยช่วยกัน